DPS Kombatant w Ciechanowie

Zasady odwiedzin mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie

oraz działania w kierunku umożliwienia mieszkańcom aktywności

poza terenem Domu w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

  • Osobom odwiedzającym należy dokonywać pomiaru temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
  • Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek ochronnych.
  • Osoby odwiedzające, u których występuje podwyższona temperatura ciała mają zakaz wstępu na teren Domu.
  • Kontakty z mieszkańcem, w miarę możliwości powinny odbywać się poza budynkiem, na terenie przyległym do Domu lub w wyznaczonym do tego pomieszczeniu – kawiarenka na parterze bloku A. Pomieszczenie po każdorazowym korzystaniu z niego powinno być sprzątnięte.
  • W sytuacji, gdy mieszkaniec nie jest w stanie opuścić łóżka, odwiedziny w pokoju możliwe są za zgodą dyrektora lub kierownika DOT, a po godz. 15.30 – pielęgniarki odpowiedzialnej za dyżur. Odwiedziny powinny mieć określony czas ich trwania – dostosowany do stanu psychofizycznego mieszkańca i sytuacji bieżącej w DPS w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi.
  • Dla osób odwiedzających mieszkańców należy prowadzić ewidencję, która powinna zawierać imię i nazwisko odwiedzanego i odwiedzającego, datę, czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty oraz miejsce odwiedzin.
  • Dla mieszkańców wychodzących poza teren Domu należy prowadzić ewidencję, która powinna zawierać imię i nazwisko mieszkańca, datę wyjścia, miejsce do którego mieszkaniec się udaje, godzinę wyjścia i powrotu do Domu.
  • Mieszkańcom, wychodzącym poza teren Domu i wchodzącym, należy monitorować temperaturę ciała oraz bezwzględnie zakazywać opuszczania Domu w sytuacji, gdy występują niepokojące objawy chorobowe. O takiej sytuacji należy bezzwłocznie poinformować kierownika DOT lub pielęgniarkę odpowiedzialną za dyżur.
  • Mieszkaniec wychodzący poza teren Domu zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej w przestrzeni otwartej, jeżeli nie ma możliwości zachowania 2 metrów odległości od innych osób, a także w przestrzeni zamkniętej, np. w kościołach, sklepach urzędach, komunikacji miejskiej. Pracownik pełniący dyżur na ochronie upoważniony jest do sprawdzenia posiadania maseczki i pouczenia mieszkańca o konieczności jej noszenia. Maseczki wydaje kierownik DOT lub pielęgniarka.

 

 

do góry
projekt i wykonanie - matus