DPS Kombatant w Ciechanowie

2020-02-25 Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kombatant.lap.pl.

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Został stworzony zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne związane z dostępnością. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W dniu 25.02.2020 testowano witrynę pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do wspomnianej ustawy. Wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page, (checkers.eiii.eu). Z przeprowadzonego testu wynika, że strona internetowa www.kombatant.lap.pl spełnia wymagania w 98,24%.

wynik testu

Podstawy prawne
Witryna została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1 - elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Cechy strony

  • Pod menu (w lewej kolumnie strony) znajdują się narzędzia umożliwiające zmianę wielkości czcionki i kontrastu,
  • Dostępna jest wersja dostosowana do urządzeń mobilnych,
  • Zdjęcia i inne elementy graficzne opatrzone są alternatywnym tekstem (atrybut alt), odczytywanym przez czytniki ekranów i aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące,
  • Linki graficzne mają swoje tytuły (atrybut title), widoczne po najechaniu kursorem,
  • struktura strony oraz nawigacja jest spójna i logiczna,
  • Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
  • Część dokumentów do pobrania na stronie nie jest przygotowana pod kątem dostępności lecz sukcesywnie będą dostosowane do jej wymogów,
  • materiały audiowizualne opublikowane na naszej stronie nie mają napisów dla osób głuchych (ich publikacja nastąpiła przed wejściem w życie ustawy).

W sprawie niedostępności cyfrowej naszej strony należy kontaktować się z pracownikiem DPS Kombatant pod nr telefonu 23 672 14 85 (wewn. 153), lub na adres e-mail: iod@kombatant.lap.pl

do góry
projekt i wykonanie - matus